0
Ma t/m vr 08:00 tot 17:00
014 - 427 101

Inspectie en reclame
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons heeft verstrekt en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan. Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren.

Eventuele reclames over gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen 8 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan Van Helden Relatiegeschenken worden medegedeeld.

Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de boven gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan Van Helden Relatiegeschenken worden gemeld. Het staat de opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat Van Helden Relatiegeschenken daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor opdrachtgever en de producten blijven voor zijn risico.


Garantie
Indien tijdig en correct is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van Van Helden Relatiegeschenken genoegzaam is aangetoond dat de producten niet deugdelijk zijn, zal Van Helden Relatiegeschenken de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de producten deugdelijk te repareren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.

Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Van Helden Relatiegeschenken terzake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Van Helden Relatiegeschenken tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

Lees ook onze algemene leverings-en verkoopvoorwaarden. Indien u vragen heeft over onze garantieregeling dan kunt u dit melden via onze contactpagina of bel naar 014 - 427101.

Back to top