0
Ma t/m vr 08:00 tot 17:00
014 - 427 101

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 • Bij het plaatsen van uw bestelling, verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.
 • Van Helden Relatiegeschenken houdt zichzelf het recht voor om leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
 • Indien u artikelen ontvangt welke u niet besteld heeft, dient u Van Helden Relatiegeschenken daarvan op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van vermelde gegevens dienen tevens direct te worden gemeld.

2. Aanbiedingen en totstandkoming van Overeenkomsten

 • Een aanbieding of prijsopgave van Van Helden bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door opdrachtgever.
 • Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Van Helden een order van opdrachtgever, schriftelijk aanvaardt of door Van Helden uitvoering aan een order wordt gegeven, tenzij opdrachtgever met andere middelen bewijst dat Van Helden de order van opdrachtgever onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Indien Van Helden op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, zal opdrachtgever Van Helden daarvoor betalen conform de bij Van Helden geldende tarieven.

3. Prijzen

 • Alle prijzen van Van Helden zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief BTW, tenzij anders wordt vermeld. Tenzij in de laatste versie van Van Helden’s brochures, prijscouranten of ander promotiemateriaal wordt vermeld, of tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, zijn eventuele (druk)proeven, de kosten van verpakking en verzending, de kosten van in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle (overige) heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van enige prestatie, bij de prijs inbegrepen.
 • Van Helden behoudt zich het recht voor om te alle tijden de prijzen aan te passen als de (transport)kosten met meer dan 5% toenemen. 

4. Wettelijke toeslagen

 • Voor diverse artikelen geldt een wettelijke toeslag. Hieronder ziet u een toelichting per wettelijke toeslag die van toepassing kan zijn bij diverse artikelen uit ons assortiment. Indien één van de toeslagen van toepassing is dan staat dit onder de prijsstaffel op de detailpagina van het artikel. De toeslag wordt direct meegenomen in het online bestel- en offerteproces.
 • Milieubijdrage
  Milieubijdrage is een inzamel- en recyclagetoeslag voor batterijen. Zie ook Bebat.be.
 • Milieubijdrage Flashlight
  Flashlight is een verwijderingstoeslag voor zaklampen, leeslampen, alle lampen met wit licht en alle sleutelhangers met wit of geel lampje. Zie ook Bebat.be.
 • Auvibel
  Auvibel is een kopieertoeslag in het kader van auteursrechten. Alle informatiedragers waarop muziek opgeslagen kan worden zijn onderhevig aan Auvibel (o.a. USB-sticks en MP3, MP4 en MP5-spelers). De toeslag varieert per artikelgroep en capaciteit (aantal GB). Zie ook Auvibel.be.
 • Recupel
  Recupel is een inzamel- en recyclagetoeslag bij aanschaf van een nieuw elektronisch apparaat. Met de inkomsten van deze bijdragen wordt de inzameling, sortering, verwerking en recyclage van afgedankte elektro-toestellen gecoördineerd en georganiseerd. De toeslag varieert per artikelgroep. Zie ook Recupel.be.

5. Acties

 • Voor (kortings)acties geldt, tenzij anders vermeld: niet geldig in combinatie met andere acties.

6. Instelkosten

 • Instelkosten worden berekend per besteld artikel, per drukkleur en per tekst, tenzij anders vermeld. Excl. BTW.

7. Levering

 • Franco bezorgd op 1 adres begane grond in de Benelux. Voor onbedrukte orders met een goederenbedrag beneden €50,- berekenen wij €15,00 behandelingskosten. 
 • Voor levering in alle andere landen zijn de verzendkosten op aanvraag.
 • Bij diverse artikelen is het helaas niet mogelijk om de juiste aantallen te leveren. 5% meer- of minderlevering is hier toegestaan.
 • Van Helden Relatiegeschenken kan door hoge voorraadposities snel uit voorraad leveren. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt u bericht. Gemelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.

8. Samples

 • Wij sturen u gratis een sample tot een goederenbedrag van € 5,-. Mocht het goederenbedrag hoger zijn dan € 5,- dan nemen wij eerst contact met u op. Deze kosten kunnen in overleg gecrediteerd worden wanneer wij uw bestelling mogen ontvangen. U hoeft het sample niet te retourneren.
 • Textiel artikelen worden altijd doorberekend en kunnen niet retour gestuurd worden. Wanneer u een textiel artikel als sample aanvraagt, dan gaat u akkoord met het feit dat het artikel niet geretourneerd kan worden en dat de kosten van het artikel en de verzendkosten (indien van toepassing) aan u doorberekend worden.

9. Annulering

 • Indien de opdrachtgever de bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert of wijzigt na ontvangst van de orderbevestiging, is hij verplicht 25% van de orderwaarde, met het oog op de uitvoering van de overeenkomst (voorbereidingen, bestellingen bij derden, opslag etc.), te vergoeden. Bij het annuleren of wijzigen van de overeenkomst na akkoord drukproef mag Van Helden Relatiegeschenken de orderwaarde voor 100% in rekening brengen.
 • Annulering of wijziging door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden aan Van Helden Relatiegeschenken.

10. Privacy

 • Om u optimaal van dienst te zijn met service en interessante aanbiedingen, worden uw persoons- en/of bedrijfsgegevens opgenomen in het klantensysteem van Van Helden Relatiegeschenken.
 • Indien u dit niet wenst, kunt u dit eenvoudig laten weten via:
  e-mail info@vanhelden.be óf neem contact op met onze verkoopadviseurs: 014 - 427 101.
  Voorts gebruiken wij uw gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer. U heeft recht op inzage en verbetering van uw gegevens.

11. Privacy op internet

 • Bij uw bezoek aan de website www.vanhelden.be wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend. Deze gegevens worden enkel opgeslagen om de navigatie, bezochte pagina’s en bestelde artikelen van onze site nader te analyseren om de functionaliteit en inhoud van de site te optimaliseren.
 • Cookies worden enkel op uw computer geplaatst om het gebruiksgemak te verhogen en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Lees alles over de cookies in onze cookie statement.

12. E-mail

 • Van Helden Relatiegeschenken gebruikt enkel e-mailadressen welke rechtstreeks zijn opgegeven. Uw e-mailadres wordt gebruikt voor marketing- of servicedoeleinden.
 • Indien u dit niet wenst, kunt u dit eenvoudig laten weten via:
  e-mail info@vanhelden.be óf neem contact op met onze verkoopadviseurs: 014 - 427 101.
 • Wij verstrekken nooit e-mailadressen aan derden ten behoeve van commerciële doeleinden.

13. Overige informatie

 • Wij bewaren en gebruiken alle informatie, die u vrijwillig via onze site verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden. Wanneer u ons via onze site uw adresgegevens verstrekt, kunt u periodiek selectieve mailings en catalogi van ons ontvangen.
 • Indien u dit niet wenst, kunt u dit eenvoudig laten weten via:
  e-mail info@vanhelden.be óf neem contact op met onze verkoopadviseurs: 014 - 427 101.

14. Gebruik logo in brochures / op internet

 • Het kan voorkomen dat we uw doorgestuurde logo (t.b.v. de bedrukking) ook digitaal gebruiken (als voorbeeld logo) bij de presentatie van ons assortiment. Uw logo kan daarom op verschillende artikelen komen te staan in brochures, catalogi en op onze website(s). Mocht u hier geen toestemming voor willen geven dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier.

15. Adreswijziging

 • U bent verplicht Van Helden Relatiegeschenken van een adreswijziging op de hoogte te stellen.
 • Zolang Van Helden Relatiegeschenken geen verhuisbericht heeft ontvangen wordt u geacht gehuisvest te zijn op het bij Van Helden Relatiegeschenken bekende adres. U blijft aansprakelijk voor de bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

16. Betaling

 • Alle betalingen moeten geschieden uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen betalingstermijn door middel van franco remise of in contanten en zulks zonder verrekening en zonder aftrek van kosten of kortingen waarvoor ten dage van de betaling geen creditnota of andere akkoordverklaring van Van Helden in het bezit is van de opdrachtgever. Indien geen betalingstermijn is overeengekomen zal de opdrachtgever de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen 30 dagen na factuurdatum aan Van Helden betalen. Bij girale betaling geldt als datum van betaling de dag van creditering van de girale rekening van Van Helden.
 • Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen 8 dagen schriftelijk ter kennis van Van Helden worden gebracht. Indien dit onmogelijk is op grond van enige niet aan opdrachtgever toe te rekenen oorzaak, zal opdrachtgever zijn bezwaren in ieder geval zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk aan Van Helden mededelen.
 • Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in België geldende wettelijke rente.
 • Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is opdrachtgever verplicht Van Helden alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden.

17. Afleveringstermijn

 • De door Van Helden opgegeven afleveringstermijn voor producten en/of termijn voor het verrichten van diensten is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Van Helden geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Van Helden verstrekte gegevens. De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door Van Helden zo veel mogelijk in acht worden genomen.

18. Aflevering en risico

 • De levering geschiedt franco of magazijn op de begane grond van slechts een adres, waaronder is te verstaan de plaats van waaruit door of namens Van Helden wordt geleverd. De levering van de producten wordt geacht te hebben plaatsgevonden; bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder: door de overdracht van de producten aan die beroepsvervoerder; indien de producten door of namens Opdrachtgever worden afgehaald: door de in ontvangst name van de producten; bij verzending door een vervoermiddel van Van Helden; door aflevering aan het door de opdrachtgever opgegeven aders. Vanaf het moment van levering zijn de producten voor risico van de opdrachtgever. Het normale transportrisico ligt te allen tijde bij de opdrachtgever. Zonodig dient de opdrachtgever zich hiertegen te verzekeren.

19. Eigendomsvoorbehoud

 • De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij terzake van krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren producten aan Van Helden verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede inbegrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze Voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten alsmede eventuele krachtens zodanige overeenkomst verrichtte of te verrichten werkzaamheden. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Van Helden.

20. Intellectuele eigendom

 • Het auteursrecht van door Van Helden ontworpen, c.q. tot stand gekomen schetsen, tekeningen, litho’s, clichés, foto’s, modellen e.d. blijft te alle tijde bij haar berusten, ook indien opdrachtgever te dier zake een order heeft geplaatst en aan zijn hieruit voortkomende financiële verplichtingen heeft voldaan.

21. Inspectie en reclame

 • Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen 8 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan Van Helden worden medegedeeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de boven gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan Van Helden worden gemeld. Het staat de opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat Van Helden daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor opdrachtgever en de producten blijven voor zijn risico.

22. Retournering en garantie

 • Artikelen die persoonlijk van aard zijn, dat wil zeggen bedrukt, gegraveerd danwel anders gepersonaliseerd naar de specifieke wensen van de opdrachtgever/consument, vallen buiten het herroepingsrecht daar er sprake is van maatwerk. Deze artikelen mogen niet zonder opgave van redenen worden geretourneerd aan Van Helden. Er geldt geen bedenktijd: wanneer het orderproces na akkoord van de opdrachtgever/consument wordt gestart vervalt het herroepingsrecht. 
 • Voor artikelen die niet persoonlijk van aard zijn, dat wil zeggen op geen enkele wijze gepersonaliseerd, geldt de standaard bedenktijd van 14 kalenderdagen na verzenddatum. Hiervoor dient het herroepingsformulier compleet te worden ingevuld, inclusief de Track & Trace informatie van de retourzending.
 • Wanneer producten kapot, niet-werkend danwel op andere wijze niet deugdelijk zijn, dient dit zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Van Helden worden gemeld. 
 • Indien tijdig en correct is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van Van Helden genoegzaam is aangetoond dat de producten niet deugdelijk zijn, zal Van Helden de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de producten deugdelijk te repareren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.
 • Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Van Helden terzake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Van Helden tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.
 • Zowel de kosten voor het retour sturen van de onbedrukte artikelen als de oorspronkelijke transportkosten van de bestelling worden niet gecrediteerd. Van Helden behoudt het recht om 5% van het netto orderbedrag te belasten voor de handelingen die gedaan moeten worden, waarbij een minimumbedrag van € 15,- exclusief BTW geldt.
 • Het staat de opdrachtgever/consument niet vrij de producten die buiten het herroepingsrecht vallen te retourneren, voordat Van Helden daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Retourzendingen dienen te worden geaddresseerd aan 'Retourzending', Het Eek 1, 4004LM Tiel onder vermelding van uw naam klantnummer, tenzij anders afgesproken.
 • Wanneer er sprake is van een terugbetaling van Van Helden aan de opdrachtgever/consument zal hier uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de retourzending aan worden voldaan door middel van girale betaling.

23. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • Van Helden is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever aan derden, waaronder mede inbegrepen gevolgschade (zoals gederfde omzet of winst), immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.
 • De aansprakelijkheid van Van Helden jegens opdrachtgever is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende persoon (exclusief BTW). Indien geen contractsom kan worden aangewezen, is Van Helden’s aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt. Deze aansprakelijkheidsbeperking blijft buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Van Helden of haar hoogste leidinggevende personeel of voor zover Van Helden’s aansprakelijkheid voortvloeit uit het dwingend toepasselijk recht uit hoofde van productaansprakelijkheid.

24. Zet-, druk- of andere proeven

 • Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op verzoek van Van Helden ontvangen zet, druk of andere proeven zorgvuldig op fouten en/of gebreken te controleren en deze in het voorkomende geval met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Van Helden te retourneren. Goedkeuring van de proeven door opdrachtgever geldt als erkenning van het feit dat Van Helden de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden tijdig en correct heeft uitgevoerd. Van Helden is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
 • Elke op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

25. Verwerking persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens zullen op een behoorlijke, zorgvuldige en vertrouwelijke wijze worden verwerkt, met inachtneming van toepasselijke nationale en internationale wet- en regelgeving, waaronder  de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG'). Daaronder is mede begrepen het meewerken aan de rechtmatige verzoeken van betrokkenen in de zin van de AVG.
 • Tevens zullen persoonsgegevens niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen noch langer worden bewaard of verwerkt dan noodzakelijk.
 • Passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zullen worden getroffen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens worden beschermd tegen vernietiging, verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
 • Indien van toepassing zal Opdrachtgever op eerste verzoek van Van Helden Relatiegeschenken BV meewerken aan het sluiten van een door Opdrachtnemer aan te leveren overeenkomst als bedoeld in artikel 28 AVG (een bewerkers- c.q. verwerkersovereenkomst) voor de uitvoering van de verwerkingen van persoonsgegevens door Van Helden Relatiegeschenken BV, voor zover een tussen partijen bestaande overeenkomst niet reeds als een dergelijke overeenkomst kwalificeert.
 • Van Helden Relatiegeschenken BV stelt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, althans zonder onredelijke vertraging, in kennis van een inbreuk in verband met persoonsgegevens, een en ander voor zover het persoonsgegevens betreft die in het kader van een tussen partijen bestaande overeenkomst door Van Helden Relatiegeschenken BV van Opdrachtgever zijn verkregen c.q. worden verwerkt en/of personen betreft op wie die overeenkomst betrekking heeft.

26. Toepasselijk recht en forumkeuze

 • Op alle met Van Helden gesloten overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing. Tenzij nationale of internationale regels anders voorschrijven, wordt door partijen steeds op voorhandde bevoegde rechter te Turnhout aangewezen om van een geschil kennis te nemen.

27. Volledige versie

 • De volledige versie van deze voorwaarden is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Turnhout onder nummer 62757. Op eerste verzoek van opdrachtgever zal aan hem kosteloos een exemplaar worden toegezonden.

 • Ook is deze hier te downloaden als PDF. 

 

Laatste versie: 21 oktober 2021

 
Back to top